Verkkokurssilla tarvittavat välineet

img
Mar
14

Opiskelijalla tulee olla käytettävissään tietokone sekä internetyhteys. Kurssialueelle kirjautumista varten opiskelija tarvitsee myös toimivan sähköpostiosoitteen. Kurssialusta toimii kaikilla päätelaitteilla ja kaikilla internetselaimilla.

Kurssin aikana tarvitaan myös kirjoitusvälineitä ja laskinta. Taulukkokirjasta on apua, mutta se ei ole välttämätön.

Kurssin suorittaminen

Kurssi koostuu oppitunneista. Jokainen oppitunti koostuu yhdestä tai useammasta aiheesta. Oppitunteihin liittyvät tehtävät ovat oma aiheensa.

Jokaisen kurssin oppitunnit etenevät opiskelijoille ilmoitettavan kurssiaikataulun mukaan. Oppitunnit avautuvat kurssiaikataulussa mainittuina päivinä ja ne ovat avoinna kurssin päättymiseen saakka. Kurssilla pääsee etenemään oppitunnista toiseen suorittamalla kaikki edellisen oppitunnin aiheet.

Jos oppituntiin kuuluu palautettavia tehtäviä, seuraavaan oppituntiin ei pääse etenemään ennen kuin tehtävät on palautettu.

Kurssin edetessä opettaja seuraa jokaisen opiskelijan etenemistä ja antaa jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaista palautetta.

Gammamarsun verkkokursseilla tehtävien omatoiminen laskeminen on keskeinen opiskelumenetelmä. Kaikkiin esimerkkeihin ja tehtäviin on saatavilla yksityiskohtaiset malliratkaisut. Malliratkaisujen avulla harjoitustehtäviä voi käyttää myös esimerkkitehtävinä.

Laskemisen lisäksi opiskelussa hyödynnetään myös muistiinpanojen (tiivistelmät, listat, kuvat, mind mapit…) tekemistä.

Sähköisesti palautettavan tehtävän laatiminen

Sähköisesti palautettavan tehtävän voi laatia kahdella tavalla:

  1. ratkaisu kirjoitetaan paperille, minkä jälkeen paperi valokuvataan tai skannataan ja saatu kuvatiedosto muokataan sopivan kokoiseksi
  2. ratkaisu kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla

Tekstinkäsittelyohjelmaa käytettäessä matemaattiset lausekkeet kirjoitetaan kaavaeditorilla ja kuvat piirretään piirto-ohjelmalla. Tehtävän ratkaisu kannattaa aina hahmotella kynän ja paperin kanssa, sillä aluksi ratkaisun kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla voi tuntua niin työläältä, että varsinainen tehtävän laskeminen vaikeutuu turhaan.

Kaavaeditorivinkkejä:

Hyväksyttyjä palautettavan tehtävän tiedostomuotoja ovat PDF, kuvatiedostot sekä pakatut kansiot (.zip-kansiot). Useimmissa tekstinkäsitteyohjelmissa PDF-tiedosto voidaan luoda tulostustoiminnon kautta (esim. tulosta → tallenna PDF:nä). Kuvatiedostojen tulee olla tiedostokooltaan mahdollisimman pieniä (mielellään 1-2 Mt / sivu) mutta riittävän suuria, jotta ratkaisusta saa selvää.

Palautuslaatikon kautta voi palauttaa vain yhden tiedoston. Jos palautettava ratkaisu koostuu esimerkiksi useammasta kuvasta, tulee näistä näistä kuvatiedostoista tehdä pakattu kansio. Ongelmatilanteissa tehtävän palautuksesta voi sopia kurssin opettajan kanssa sähköpostilla.

Vinkkejä kuvan- ja tekstinkäsittelyyn ja pakattujen kansioiden tekemiseen löytyy myös Tampereen kaupungin Digikurssilta ja Helsingin yliopiston TVT-ajokortin oppimateriaaleista. Myös opettajalta saa apua tarvittaessa.

Oman opiskelun suunnittelu

Verkkokurssilla opiskelu poikkeaa luokkahuoneessa tapahtuvasta opiskelusta mm. seuraavilla tavoilla:

  • Opiskelija joutuu itse valvomaan omaa ajankäyttöään. Opiskelija voi itse valita milloin mitä opiskelelee ja kuinka paljon aikaa käyttää kunkin asian opiskeluun. Opiskelija joutuu suunnittelemaan ajankäyttöään asettamiensa tavotteiden ja olemassa olevien resurssien mukaan.
  • Opiskelija joutuu lukemaan enemmän. Kaikki se tieto, mitä opettaja luokkahuoneessa puhumalla jakaa, on pyritty esittämään verkkokurssilla luettavassa muodossa. Kurssimateriaalien lukemiseen pitää varata riittävästi aikaa.
  • Opiskelija joutuu opiskelemaan itse. Luokkahuoneessa oppitunnin suorittamiseen riittää, että oppilas tulee paikalle. Oppilas saattaa oppiakin, vaikka ei tekisi muuta kuin kuuntelisi. Verkko-oppitunnin suorittaminen sen sijaan edellyttää materiaalin omatoimista lukemista ja tehtävien aktiivista tekemistä. Verkko-oppitunti ei etene, jos opiskelija ei sitä edistä.
  • Opiskelija joutuu ohjaamaan omaa toimintaansa. Opiskelija on itse vastuussa opiskelunsa etenemisestä. On tärkeää, että opiskelija ei jää kurssin aikataulusta jälkeen.

Matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu on työlästä, joten opiskeluun tulee varata riittävästi aikaa. Koska aiheet ovat haastavia, on opiskelijan oltava sinnikäs ja tavoitteellinen.

Netin käyttäminen opiskelun tukena

Kursseihin liittyvää lisämateriaalia on verkko pullollaan. Näihin tutustuminen ei ole välttämätöntä eikä tarpeellista. Tässä kuitenkin muutamia vinkkejä:

Wikipediaan kannattaa suhtautua varauksella, sillä se voi sisältää tarkistamatonta, vanhentunutta tai jopa väärää tietoa. Lisäksi luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyvät artikkelit eivät ole välttämättä kovin yleistajuisia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *