R dina medarbetare redo fr digital transformation?

img
jul
10

Internetåldern har förändrat de sätt på vilka företagen behöver styra och hantera sina centrala operativa strukturer och metoderna för och sätten att interagera med sin utvalda marknad. Det är det mest grundläggande sättet att uttrycka sanningen på. Företag inom alla sektorer upplever att de sveps med av den oundvikliga vågen av digital transformation.

Vi vet att digital transformation (som ibland lite fräckt kallas för ”DX”) som en löst definierad process och struktur och så småningom en uppsättning tillvägagångssätt, är ett slags allomfattande begrepp som används för att förklara de förändringar som företagen nu måste genomföra för att kunna digitalisera sina arbetsmetoder, informationsströmmar, handelsnätverk och distributionskedjor liksom samordningen av personalen och ledningsfunktionerna.

Det handlar om att använda internet som en kommunikationskanal och en kanal för handel och e-handel. Det handlar om att använda mobila tekniker för att stärka medarbetarna och hjälpa dem att uppnå produktivitetsökningar var och närhelst de behöver det. Det handlar om att använda sociala medier, Sakernas internet, flexibiliteten i molntjänster och analysverktyg som använder big data för att förändra alla affärsmodeller i grunden. Det handlar om allt detta och mer: digital transformation är ett genombrott som förändrar kärnan av vad det innebär att vara ett företag, men det är ett positivt genombrott som ger fördelar om det görs på rätt sätt.

Arbetet har förändrats, digitalt… oftast genom webbaserade informationskanaler, och det är därför vi kallar det för digital transformation.

Första steget mot transformation: Identifiera utbytbarhet

Vi vet att digital transformation framför allt handlar om förändring. Företag som inte banar vägen för denna förändring kommer att växa långsammare, medan de som tar emot den med öppna armar kan uppnå tillväxt om de inför rätt typ av miljö. Första steget är att inse att förändringen håller på att ske… och det innebär att identifiera utbytbarhet.

Som Galen Gruman säger: ”Utbytbarhet handlar om möjligheten att någonting ska förändras. Det är inte samma sak som förmågan att förändra någonting; utbytbarhet är en inneboende egenskap, inte en kraft som kommer utifrån. Transformation handlar om att genomföra genomgripande förändringar och utbytbarhet är den inneboende förmågan att förändras i grunden.”

Låter det långtgående och omfattande? Det är just det som är meningen. För att kunna förbereda dina medarbetare inför digital transformation måste du se till att de förstår detta nya och mer flexibla arbetssätt: att omfamna förändring, förvänta sig förändring och vara inställd på (ofta komplex) förändring i ett tidigt stadium och ofta i alla projekt och arbetsflöden.

Det handlar inte om den gamla industriella revolutionen, det är en människoorienterad, människocentrerad revolution som sätter individen i centrum för nya operativa strategier som möjliggörs av tekniken, men som är optimerade för människor.

Som skribenterna på i-scoop noterar ”handlar utvecklandet av nya färdigheter om förmågan att vara mer flexibel, människoorienterad, innovativ, sammankopplad, anpassad och effektiv med aktuella och framtida förändringar i åtanke. Digital transformation är en resa med många sammankopplade delmål, som i slutändan handlar om att sträva efter kontinuerlig förbättring av processerna, divisionerna och företagets ekosystem i en hyperuppkopplad tidsålder där nyckeln till framgång ligger i att bygga rätt broar under resan.”

Sätta kontinuerlig förbättring i ett sammanhang

Begreppet ”kontinuerlig förbättring” är viktigt och handlar om varför webben och molnet är så avgörande. För att kunna förbereda medarbetarna för digital transformation måste de förstå vad kontinuerlig teknik innebär. De förstår tack vare den privata användningen av tekniker som Facebook och sociala medier att en tjänst är kontinuerlig, det vill säga att den konstant uppdateras och att man kommer åt den via webbaserad inloggning.

Facebooks (och en miljon andra webbaserade tjänsters) dynamiska natur bör fungera som grundläggande förklaring och bakgrund till varför konstant förändring är det nya normaltillståndet inom affärsverksamhet. Medarbetarna behöver förstå detta faktum, ta det till sig och hylla det faktum att det innebär att alla affärsprocesser kontinuerligt kan förbättras, finslipas och anpassas så de fyller din funktion för dem som arbetar i dem och de kunder som exponeras för dem.

Företagsledare som gör sig redo för att gå vidare till nya nivåer av digital transformation bör göra klart för medarbetarna från början att vi nu befinner oss i en kontinuerlig cykel av affärsutveckling. Själva verktygen för programvaruutveckling som gör våra appar och webbplatser kontinuerliga kallas som en logisk hänvisning till detta för Continuous Delivery (CD) och Continuous Integration (CI) och förklarar hur koden rör sig längs en rörlig väg som aldrig tar slut.

Noggrann utvärdering innan transformationen

Det är relativt enkelt att prata om de övergripande effekterna av digital transformation, men det är desto svårare för företagen att förbereda sina medarbetare på förändringen och veta var de ska börja. Tidigare lärdomar visar att alla företag bör börja med att genomföra ett antal utvärderingsprocesser för att fastställa var den digitala transformationen bör börja.

Utvärderingsprocesserna bör innefatta säkerhets- och sårbarhetsrapporter, en genomgång av IT-tillgångarna och alla typer av konsekvensbedömningar. Rent praktiskt lär de flesta företag upptäcka att den vettigaste strategin för digital transformation är att ta ett steg i taget. Det innebär att se över vilka applikationer som kan moderniseras först, vilka delar av ERP-systemet och CRM-systemet som kan ses över först och vilka databaser som behöver flyttas vart.

Det är viktigt att komma ihåg att digital transformation inte handlar om att byta ut alla applikationer på samma gång. Vissa applikationer, databaser och enheter kan avyttras på ett mer organiskt sätt än andra när deras gamla funktion utvärderas i syfte att ersätta dem. Samtidigt måste vissa kontaktpunkter och processer i verksamheten genomgå digital transformation omedelbart.

På de områden där effektiviseringsåtgärder av typen Sakernas internet (IoT) införs blir förändringen mer omedelbar på grund av att de flesta sådana tekniker är så nya. Sensorer, kameror och datamedvetenhet från utbudet inom Sakernas internet som kan övervaka och bidra till automatisering av företagets verksamhet är, i de flesta fall, så nya att de fungerar som en symbol för digital transformation i sig själva.

Bana en sammanhängande väg mot transformation

Förberedelseprocessen inför de nya enheternas ankomst börjar i styrelserummet med de högsta chefernas godkännande, men den rör sig snabbt nedåt mot de medarbetare som implementerar och använder enheterna själva och de kunskaper de producerar. När vi talar om att bana en ”sammanhängande väg” mot transformation menar vi att genomföra förändring som lyfter företaget och förbättrar verksamheten och gör den mer lönsam i linje med affärsmålen. Men vi menar också transformation som är sammanhängande med världen i stort, ökningen av smarta städer, spridningen av e-handel, användningen av analysverktyg som använder big data och den totala digitaliseringen av verksamheter över hela världen.

Huvudparten av denna digitala transformation är digital. Men en del digital transformation är inte digital och mycket mer mänsklig till sin natur.

Företagen måste titta på hur medarbetarna arbetar, hur de vill arbeta, vad som gör att de är bra på sitt jobb och vad de skulle vilja förbättra i sitt arbetsflöde och sin förmåga att hantera arbetsuppgifter.

Att förklara att digital transformation håller på att ske är en väldigt mänsklig, icke-digital process som börjar med samarbete, återkoppling och social interaktion. Innan ett företag inför en ny sammankopplad samarbetsplattform måste de få medarbetarna att träffas fysiskt för att samarbeta i ett konkret, sammankopplat sammanhang där den enda ”plattformen” som används är golvet som folk står eller sitter på.

Dataanalysens effekter

Allt eftersom den digitala transformationen får fäste övergår en allt större andel av företagets totala verksamhet till ett nytt, digitalt tillstånd. Det kanske verkar uppenbart, men i det här stadiet finns det ett trängande behov av att få medarbetarna att förstå hur mycket deras dagliga liv kan påverkas av några av de stora förändringarna som sker. Den skrivbordsbaserade medarbetaren, korridorkrigaren och den mobila medarbetaren på språng kommer alla att dra nytta av den nya intelligens som gör deras roller mer produktiva… och den intelligensen kommer från analyser med hjälp av big data.

För att förstå big data på ett enkelt sätt förklaras det ofta som en mängd data som inte går att få in i traditionella relationella databaser på ett smidigt sätt. Det handlar närmare bestämt om en mängd data som är svår att hantera på grund av dess storlek samt av dess ibland ostrukturerade och halvstrukturerade karaktär, dess snabbhet och variabilitet och ibland dess brist på sanningsenlighet. Det är nu dags att förklara för medarbetarna att alla steg de tar (i den digitalt transformerade digitala verksamheten) kan leda till att en dataenhet fångas upp.

Varje försäljning, varje transaktion, varje kunddokumentation och varje prisförändring utgör en dataenhet. Vidare blir varje e-postmeddelande, röstmeddelande och möte en enhet dokumenterbar data. Dessutom blir varje kunduppfattning, varje trend i sociala medier och (potentiellt) varje extern påverkansfaktor i världen en dataenhet. Kombinera allt detta med det berg av data som produceras av sensorerna och enheterna inom Sakernas internet så kan du se var ordet ”big” i big data kommer ifrån.

Budskapet till medarbetarna är nu enkelt: Hela det planetära ekosystemet av data skapas och vi bearbetar så mycket av det som vi kan i maskiner för analys av big data för att upptäcka trender och beteendemönster som leder till det vi vill kallar för ”kunskap”.

Med kunskaper på vår sida vet vi mer om verksamheten och världen omkring oss och kan fatta mer välgrundade beslut som i slutändan leder till större vinst. Som en del av arbetsstyrkan är du på väg att få del av denna information för att a) vara redo för ett mer välinformerat tillstånd på arbetsplatsen b) inte missa möjligheten att använda denna information och c) om du inte kan hitta den information du anser att du behöver innebär det inte att den inte existerar – vi kanske bara inte gör den beräkningen av världen av data omkring oss ännu, så berätta det för oss.

Hur leder företagsledare den digitala transformationen?

En rapport med namnet ”Effective leadership in the digital age”(Effektivt ledarskap i den digitala tidsåldern) av Econsultancy, tyder på att ansvaret för projekt inom digital transformation ligger hos de högre cheferna. Själva undersökningen byggde på ett antal djupintervjuer med ett antal högre chefer och personer i den högsta ledningen samt en webbaserad undersökning av 439 högre tjänstemän inom en rad olika organisationer och sektorer. Vi kan också se att tre fjärdedelar av respondenterna anser att ansvaret för de strategiska, digitala prioriteringarna och inriktningen för företagen ligger hos de högsta ledningen.

Den obestridliga sanningen i hela den här diskussionen är att digital transformation mot en digital verksamhet finns överallt. Datacentrerade verksamheter finns inom alla affärsområden och på alla globala marknader inom hela företagets verksamhet.

Som Mark Ritson skriver i Marketing Week: ”Det digitala är verkligen överallt och det är omöjligt att hitta en arkimedisk punkt där det digitala slutar och de så kallade ”traditionella” kanalerna börjar. Som Nicholas Negroponte, obestridligen världens ledande teknikguru, förutspådde för 18 år sedan: Precis som luft och dricksvatten kommer det digitala märkas endast av sin frånvaro, inte sin närvaro.”

Företagsledare måste förbereda sina medarbetare för digital transformation i en anda av definierad oundviklighet, stor potential och med en grad av precision som förmedlar vikten av en effektiv implementering.

Allt eftersom processerna, plattformarna, utrustningen och ryggraden i datasystemet som driver den digitala transformationen i varje företag blir webbaserade måste företagsledarna upprepa kärnfilosofin i transformationen, som kretsar kring kontinuerlig utveckling och flexibla, människocentrerade processer. Det handlar om ny teknik, ja, men all teknik är avsedd för att göra livet bättre för medarbetarna, och därför bör digital transformation betraktas som ett glädjeämne.

Det återstår fortfarande mycket att göra och intelligent strategisk planering kommer att vara av största vikt. Vi vet att det positiva genombrottet på vägen mot digital transformation kan kännas tuff och skakig till en början, men varje steg framåt är omvandlande och positiv även om vi måste byta riktning imorgon.

Klicka här för att få veta mer om hur du kan rusta dina medarbetare för framtiden i den digitala tidsåldern.

Adrian är teknikjournalist med över 20 års erfarenhet. Han har främst arbetat som nyhetsanalytiker med inriktning på programvaruutveckling, men i en föränderlig mediavärld är han även analytiker, teknikevangelist och innehållskonsult. En stor del av de senaste tio åren har han ägnat åt att fokusera på öppen källkod, dataanalys och datainformation, molntjänster, mobila enheter och datahantering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *